طراحی فضای سبز یکی از موارد بسیار مهم در زیباسازی مکان های شهری است . نکته ای که در بسیاری از موارد به آن توجه نمی شود ، طراحی صحیح و استفاده درست از منابع طبیعی است . در این زمینه یک نمونه موردی در کشور چین ، طرح کاملی از طراحی فضای سبز آن هم با اصول و قواعد معماری سبز و احترام به طبیعت است . یکی از شرکت هایی که در این زمینه گام بزرگی برداشته شرکت معماری پندا است . شرکت معماری و طراحی پِندا پیشنهاد خود برای غرفه ی نمایشگاه باغ چین (۲۰۱۵) را رونمایی کرده است. این طرح که “گذرگاه رودخانه” نام گرفته است، از عناصر طبیعی استفاده کرده تا بر اهمیت آب سالم و تمیز تاکید نماید. طراحان کار اشاره هایی به چشم انداز، میراث و جغرافیای ووهان داشته و دیالوگی ایجاد کرده اند تا طرح را به تاریخ رودخانه ، که چهره های تاریخی فراوانی را تحت تاثیر قرار داده و طیف وسیعی از گیاهان و جانوران را به ارمغان آورده است، پیوند دهند.

طراحی فضای سبز با نام گذرگاه رودخانه چه ویژگی هایی دارد ؟

طراحی فضای سبز

فضای سبز

این چشم انداز مصنوعی که شاخصه اش شکل موج دار آن میباشد، از یک مسیر گذرنده از میان تپه ها تشکیل شده است. در همین حال، به بازدید کنندگان دانه هایی از گل ها و میوه های مختلف محلی داده می شود تا در هنگام گذر از علفزار در امتداد بستر رودخانه بکارند. ارتباط ذاتی بازدید کنندگان به طبیعت باعث میشود که آنها به طور کامل در فرمهای مختلف زمین و فضای ایجاد شده غرق شوند. در ادامه یک مسیر غرق در عطر و رنگهای خوشایند در نهایت بازدید کنندگان را به یک میدان مرکزی که مکانی برای تفکر واستراحت است هدایت می کند.

طراحی پارک

غرفه ی چشم انداز طبیعی که برای نمایشگاه باغ ۲۰۱۵ در ووهان چین طراحی شده است.

محوطه سازی باغ

“آب زندگی ماست، مبدا حیات ماست، معمار اصلی محیط زیست ماست، با ارزشترین منبع ما و خون حیات جهان ماست. آّب دو سوم از بدن ماست همچنانکه دو سوم ار نقشه ی جهان ماست و آب داخل بدن ما نیز به شوری آب اقیانوس هاست، پس آب عامل پیوند ما با سیاره ماست.”   شرکت پِندا.

طراحی فضای سبز شهری

در ورودی، به بازدید کنندگان دانه هایی داده می شود تا در امتداد بستر رودخانه بکارند.

فضای سبز شهری

سیستم آب قطره ای کار شده اجازه می دهد تا آب استحصال شده ، و دوباره برای آبیاری گیاهان مورد استفاده قرار گیرد.

محوطه سازی فضای سبز

طرح ارایه شده بر اهمیت آب سالم و حفاظت از محیط زیست طبیعی تاکید دارد. مسیر گذرنده از کنار رودخانه چشماندازی به فرمهای مختلف زمین مانند صخره و یا غارهای طبیعی دارد.

طراحی پارک شهری

طراحی فضای سبز در این پارک بر اساس فرم های سیال صورت گرفته است تا حس پویایی و حرکت را بیشتر کند .

محوطه سازی فضای سبز

طراحی فضای سبز

طراحی پارک شهری

نظر شما در مورد طراحی فضای سبز (گذرگاه رودخانه) چیست ؟

مترجم : بهنام خیری | تحریریه : خانه طرح